ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 7NU VOF

I. ALGEMEEN DEEL

Artikel 1. Definities

7nu: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in België in de KBO onder het ondernemingsnummer 0842.994.336

de klant: de rechtspersoon dan wel de natuurlijke persoon waarmee 7nu als opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten

linkruil het door twee of meerdere webmasters plaatsen van een link naar elkaars website

product een door 7nu aangeboden product of dienst

SEO search engine optimization

Artikel 2. Toepassingsbereik

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen of (aanvaardingen van) overeenkomsten waarmee 7nu producten levert aan de klant, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2. De voorwaarden in het algemene deel van deze algemene voorwaarden, deel I, zijn van toepassing, tenzij daarvan wordt afgeweken in deel II of deel III van deze algemene voorwaarden. De voorwaarden in de delen II en III zijn uitsluitend van toepassing op de in die delen beschreven producten.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst


1. Indien de klant 7nu een verzoek doet, op welke wijze dan ook, tot levering van een op de website van 7nu aangeboden product met een vaste prijs, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat 7nu de betaling voor het product heeft ontvangen.
2. Indien de klant 7nu verzoekt om levering van een maatwerk product, brengt 7nu een offerte uit voor het gevraagde product. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat 7nu een schriftelijke opdrachtbevestiging van de klant ontvangt.
3. Indien de klant 7nu verzoekt om levering van een op de website van 7nu aangeboden gratis product, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat 7nu schriftelijk of op andere wijze heeft laten weten de bestelling te aanvaarden. 7nu heeft het recht een bestelling zonder opgave van reden te weigeren. Er komt dan geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4. Prijzen


1. Prijzen zijn in euro inclusief BTW en exclusief eventuele reiskosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 5. Betaalwijze


1. Bestelling van producten met een vaste prijs geschiedt door middel van een betaling aan 7nu. Indien de klant telefonisch of per sms een bestelling plaatst, kan 7nu daarvoor extra kosten in rekening brengen.
2. Betaling geschiedt via PayPal, Ideal of een andere op de website van 7nu aangeboden manier.
3. Betalen met een overschrijving is alleen mogelijk, indien 7nu daarmee instemt. Hiervoor dient de klant contact op te nemen met 7nu door middel van het contact formulier.

Artikel 6. Intellectuele eigendom


1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door 7nu aan de klant geleverde producten berusten bij 7nu of diens rechtsverkrijger. Zonder schriftelijke toestemming van 7nu is het niet toegestaan door 7nu geleverde producten, zoals de SEO checklist, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden.
2. Wijzigingen op een website van de klant, aangebracht door 7nu in het kader van de uitvoering van een opdracht, zijn geen inbreuk op het auteursrecht op de website. De klant vrijwaart 7nu voor alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7. Vertrouwelijke gegevens


1. 7nu zal te allen tijde geheimhouding betrachten van alle vertrouwelijke gegevens van de klant en van alle gegevens waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat ze van vertrouwelijke aard zijn.
2. 7nu zal de door de klant verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Gegevens van de klant worden niet aan derden verstrekt, anders dan voor zover noodzakelijk in het kader van een door de klant in opdracht gegeven voorstel tot linkruil.

Artikel 8. Misbruik


1. De klant gaat vertrouwelijk om met alle door of door tussenkomst van 7nu verstrekte gegevens van andere webmasters of van 7nu. De klant gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.
2. De klant onthoudt zich van activiteiten die aan andere webmasters of aan 7nu schade toebrengen of kunnen toebrengen of waarvan hij weet dan wel vermoedt dat deze door andere webmasters of 7nu als onwenselijk worden ervaren.
3. In geval van schadelijke of anderszins ongewenste activiteiten van de klant, kunnen 7nu dan wel de aan 7nu gelieerde webmasters het account van de klant op non actief (laten) zetten.

Artikel 9. Affiliatie


1. 7nu geeft de klant toestemming producten van 7nu te promoten of als wederverkoper namens 7nu aan te bieden. 7nu kan deze toestemming te allen tijde zonder opgave van reden intrekken. De klant is in dat geval verplicht de bedoelde activiteiten onmiddellijk te staken en alle verwijzingen naar de producten van 7nu onverwijld van zijn website te verwijderen.
2. De klant die producten van 7nu promoot of als wederverkoper aanbiedt, zal zich houden aan alle relevante wettelijke voorschriften en alle geschreven en ongeschreven fatsoensnormen die gelden bij het gebruik van internet en email. De klant vrijwaart 7nu voor alle aanspraken van derden ter zake.
3. De klant is niet gerechtigd de voorwaarden waaronder producten door 7nu worden aangeboden, te wijzigingen. De klant is niet gerechtigd offertes uit te brengen voor door 7nu te leveren maatwerk producten.
4. De klant die tegen betaling zijn diensten als promotor of wederverkoper aan 7nu wil aanbieden, dient hierover contact op te nemen met 7nu door middel van het contactformulier op de website van 7nu.

Artikel 10. Overmacht en annulering door 7nu


1. In het geval van overmacht aan de kant van 7nu, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor 7nu (tijdelijk) niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan 7nu de werkzaamheden opschorten en/of annuleren.
2. In het geval van annulering door 7nu, worden al door de klant verrichtte betalingen teruggestort, voor zover deze betalingen betrekking hebben op nog niet verrichte prestaties.

Artikel 11. Aansprakelijkheid


1. 7nu is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van 7nu, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de klant.
2. Voor zover 7nu aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de som van de betalingen die de klant in de voorgaande 12 maanden aan 7nu heeft gedaan in het kader van de overeenkomst in het kader van de uitvoering waarvan de schade is veroorzaakt.
3. 7nu is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
4. De klant vrijwaart 7nu voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan 7nu toerekenbaar is.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht


1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13. SEO checklist


1. De SEO-checklist van 7nu wordt verkocht voor eigen gebruik door de klant. Het is de klant niet toegestaan de SEO-checklist gratis of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen.
2. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van 7nu en onder met 7nu overeen te komen voorwaarden kan de klant de SEO-checklist te koop aanbieden op een website van de klant. De klant treedt in dat geval op als wederverkoper voor 7nu

Artikel 14. Advertentieruimte


1. 7nu kan adverteerders in de gelegenheid stellen tegen betaling advertenties te plaatsen op de website van 7nu, op andere websites die door 7nu worden beheerd en/of op aan 7nu gelieerde websites.

Artikel 15. Link building pakket


1. Het link building pakket wordt in start gezet direct na ontvangst van de betaling door 7nu.
2. De klant die bij 7nu een link building pakket aanschaft, is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het pakket.
3. 7nu geeft geen garantie ter zake van de resultaten die worden behaald door middel van een door de klant ingevuld link building pakket.
4. De klant kiest binnen welke tijdspanne de links worden geplaatst. De klant kan kiezen voor een tijdspanne van 1, 5, 10, 15, 20, 30 of 45 dagen.
5. De links worden geplaatst op diverse bookmark websites. 7nu verschaft de klant geen overzicht van de geplaatste links.
6. De klant ontvangt per geplaatste bookmarklink een 2e back link en een RSS feed lezer.

II. LINKRUIL


Artikel 16. Betaalde mailing


1. Op verzoek van de klant verstuurt 7nu tegen betaling per email een mailing naar de webmasters van bij 7nu geregistreerde websites. De mailing wordt alleen verstuurd naar webmasters met een website in dezelfde categorie als de website van de klant. De mailing bevat het aanbod tot een linkruil met een of meerdere websites van de klant.
2. De mailing bevat de gegevens die andere webmasters nodig hebben om een linkruil tot stand te brengen, te weten het emailadres, de website en de naam van de klant. De klant verstrekt deze gegevens aan 7nu en is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.
3. 7nu heeft geen betrokkenheid bij verdere contacten tussen de klant en de geadresseerde webmasters.

Artikel 17. Gratis mailing


1. 7nu kan de klant een gratis mailing aanbieden als tegenprestatie voor het invullen van een enquête.
2. Indien 7nu voor Nederlandse webmasters en voor Belgische webmasters verschillende enquêtes heeft opgesteld, vult de klant de voor zijn nationaliteit bedoelde enquête in.
3. 7nu heeft de inspanningsverplichting de mailing te versturen binnen 24 uur na ontvangst van de volledig en correct ingevulde enquête.
4. Een gratis mailing vindt voor het overige plaats op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als een betaalde mailing.

Artikel 18. Registratie voor linkpartnerverzoeken


1. De klant kan zijn website(s) gratis registreren bij 7nu om in aanmerking te komen voor het ontvangen van verzoeken tot een linkruil door tussenkomst van 7nu.
2. 7nu stuurt de klant na registratie van zijn website(s) per een email een overzicht van vermoedelijk geschikte linkpartners.

Artikel 19. Nieuwsbrief


1. De klant stemt ermee in dat 7nu de gegevens van de klant gebruikt voor de periodieke verzending per email van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal betrekking op updates van de website van 7nu en/of nieuwe producten of acties van 7nu.
2. De klant kan zich afmelden voor de nieuwsbrief door in een van de ontvangen e-mails te klikken op de daarvoor bestemde link.
3. Door zich af te melden voor de nieuwsbrief meldt de klant zich ook af voor e-mails met het verzoek om een linkruil.

III. SEO MAATWERK


Artikel 20. Offertes


1. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld. 7nu is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk binnen 30 dagen door de klant wordt bevestigd.

Artikel 21. Faciliteiten


1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan 7nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 7nu worden verstrekt.
2. Indien dit naar het oordeel van 7nu noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, verschaft de klant aan 7nu toegang als webmaster tot de website(s) van de klant waarvoor de opdracht tot SEO is verstrekt.

Artikel 22. Gegarandeerd resultaat


1. 7nu zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
2. 7nu garandeert een positief resultaat. Een positief resultaat is bereikt, indien de website van de klant een hogere positie behaalt op de resultatenlijst van Google als wordt gezocht op het met de klant overeengekomen zoekwoord.
3. 7nu laat de klant per email weten dat de opdracht is afgerond. Indien 30 dagen na dit bericht nog geen positief resultaat is behaald, zal 7nu aan de klant de betalingen die zijn verricht ter zake van het overeengekomen zoekwoord, retourneren.

Artikel 23. Documentatie


1. Uiterlijk 30 dagen na afronding van de opdracht verstrekt 7nu aan de klant de overeengekomen documentatie over de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 24. Facturering


1. Na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging factureert 7nu een bedrag ter hoogte van 20% van het voor de opdracht geoffreerde bedrag. Na ontvangst van de betaling begint 7nu met de uitvoering van de opdracht.
2. Indien de omvang van de opdracht dat rechtvaardigt, kan 7nu tijdens de uitvoering van de opdracht een evenredig deel van het voor de opdracht overeengekomen bedrag factureren. 7nu zal dit in de offerte vermelden.
3. Uiterlijk 30 dagen na de afronding van de opdracht verstuurt 7nu aan de klant een factuur voor het resterende door de klant te betalen bedrag.

Artikel 25. Betalingsvoorwaarden


1. Betaling van de door 7nu gefactureerde bedragen dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Over betalingen die na voornoemde termijn pas door 7nu ontvangen worden, zal de klant wettelijke rente verschuldigd zijn.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is 7nu gerechtigd alle op de invordering vallende kosten ten laste van de klant te brengen, indien de klant verzuimt binnen zeven dagen na de verzenddatum van een schriftelijke herinnering van 7nu alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. (Buiten)gerechtelijke incasso kosten zullen dus worden doorberekend aan de klant.
3. Iedere betaling van de klant strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de klant, eerst ter voldoening van de door de klant aan 7nu verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke- en executiekosten, strekt vervolgens ter voldoening van de door de klant aan 7nu verschuldigde rente en strekt ten slotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.
4. Indien de klant een factuur betwist, dient hij dit binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan 7nu. Betwisting leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting.